Non ci sono foto di La Battaglia Di Port Arthur, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Toshirô Mifune
(Amm. Heihachiro Togo)
Tatsuya Nakadai
(Magg. Genjiro Akashi)
Yuzo Kayama
(Comandante Hirose)
Chishu Ryu
(General Maresuke Nogi)