Non ci sono foto di L'Amaro Giardino di Lesbo , guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Kaoru Yachigusa
(Otoko Ueno)
Mariko Kaga
(Keiko Sakami)
Sô Yamamura
(Toshio Ôki)
Kei Yamamoto
(Taichiro Ôki)
Misako Watanabe
(Fumiko Ôki)