Ghost in the Mirror
Ghost in the Mirror
(Taiwan, Hong Kong) Gu jing you hun
Non ci sono foto di Ghost in the Mirror, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Zhuohuang Huang
Wen Chung Ku
Ti consigliamo