Non ci sono foto di Vivere, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Takashi Shimura
(Kanji Watanabe)
Shinichi Himori
(Kimura)
Haruo Tanaka
(Sakai)
Minoru Chiaki
(Noguchi)