Lady Snowblood 2
Lady Snowblood 2
(Giappone) Shura-yuki-hime: Urami Renga
Non ci sono video di Lady Snowblood 2, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Meiko Kaji
(Shurayuki-hime)
Shin Kishida
(Seishiro Kikui)
Ti consigliamo