Non ci sono foto di GHEISHE SALON, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Reiko Ike
(Yuki Ozanaki)
Sandra Julien
(Sandra)
Hiroshi Miyauchi
(Yoshiro)
Fumio Watanabe