La mano vendicatrice continua ad uccidere
La mano vendicatrice continua ad uccidere
Data Uscita: 01 Gennaio 1968
(Taiwan, Hong Kong • 1968) Yi dai jian wang
Non ci sono video di La mano vendicatrice continua ad uccidere, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Nan Chiang
Lingfeng Shangguan
Peng Tien