Swades: We, the People
Swades: We, the People
Noi, la gente.
(India) Swades: We, the People
Non ci sono video di Swades: We, the People , guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Shahrukh Khan
(Mohan Bhargav)
Kishori Balal
(Kaveri Amma)