Cast

Ganjiro Nakamura
(Komajuro Arashi)
Ayako Wakao
(Kayo)

Info

  • Titolo / Erbe fluttuanti
  • Titolo Originale / Ukigusa
  • Regia / Yasujiro Ozu
  • Uscita Originale / 01.01.1959
  • Uscita USA / 01.01.1959
  • Durata / 119
  • Produzione / Daiei Studios