Tetsuo: The Iron Man
Tetsuo: The Iron Man
(Giappone) Tetsuo
Non ci sono foto di Tetsuo: The Iron Man, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Shinya Tsukamoto
Kei Fujiwara