Tetsuo II: Body Hammer
Tetsuo II: Body Hammer
(Giappone) Tetsuo II: Body Hammer
Non ci sono foto di Tetsuo II: Body Hammer, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Shinya Tsukamoto