Jalainur
Jalainur
(Cina) Zha lai nuo er
Non ci sono foto di Jalainur, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Yuan-Sheng Liu
(Zhi-Zhong)
Zhi-Zhong Li
(Master Zhu)