Non ci sono foto di Shield of Straw - Proteggi l'assassino, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Tatsuya Fujiwara
(Kunihide Kiyomaru)
Nanako Matsushima
(Atsuko Shiraiwa)
Takao Osawa
(Kazuki Mekari)
Tsutomu Yamazaki
(Ninagawa)