Non ci sono video di Tardo autunno, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Setsuko Hara
(Akiko Miwa)
Yôko Tsukasa
(Ayako Miwa)
Mariko Okada
(Yukiko Sasaki)
Keiji Sada
(Shotaru Goto)
Miyuki Kuwano
(Michiko)
Shinichirô Mikami
(Koichi)
Shin Saburi
(Soichi Mamiya)