Tre colpi che frantumano
Tre colpi che frantumano
(Taiwan, Hong Kong) Ma tou da jue dou
Non ci sono video di Tre colpi che frantumano, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Bolo Yeung
(Chiang Tai)
Fan Chiang
(Miss Ho)