Kim Kardashian
Kim Kardashian
Personaggio

Chi lo ha interpretato:
32964
Kimberly Kardashian
Lo abbiamo visto in:

Serie