Maseo Yamashiro / Sarab
Maseo Yamashiro / Sarab
Personaggio

Chi lo ha interpretato:
23433
Karl Yune
Lo abbiamo visto in:

Serie