Kayoko Kishimoto
Kayoko Kishimoto
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Moglie di Kukujiro