Shinsuke Mikimoto
Shinsuke Mikimoto
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Kaneda