Shirley Washington
Shirley Washington
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Mrs. Jefferson