Bruce Lee il dominatore
Bruce Lee il dominatore
(Taiwan, Hong Kong) Da jiao tou yu sao niang zi
Non ci sono video di Bruce Lee il dominatore, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Bruce Lee
(Bruce)
Feng Ku