Non ci sono video di Ping Pong, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
David Yip
(Mike Wong)
Lucy Sheen
(Elaine Choy)