Broken English
Broken English
Sometimes when you make love you make war.
(Nuova Zelanda) Broken English
Non ci sono foto di Broken English, guarda le foto di uno dei suoi interpreti: