Non ci sono foto di Ayako, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Jitsuko Yoshimura
Keizo Kawasaki
Minori Terada
Taijsi Tonoyama
Eijirô Tono